საჯარო შეთავაზება

ეს შეთავაზება (შემდგომში შეთავაზებად მოიხსენიება) არის ინდივიდუალური მეწარმე ვლადიმერ კარაკაშ-სოლოდოვნიკოვის (შემდგომში გამყიდველი) ოფიციალური შეთავაზება, რომ დადოს საცალო გაყიდვისა და შესყიდვის ხელშეკრულება ონლაინ მაღაზიის საშუალებით ვებ-გვერდზე https://postcards.ge/  იმ პირობებით, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ნებისმიერ ზრდასრულ პირზე (შემდგომში მყიდველი) პირადი, ოჯახის, საყოფაცხოვრებო და სხვა საჭიროებებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან.

აქციაში განთავსების ადგილი (ვებგვერდი):  https://postcards.ge

შეთავაზება ძალაში შედის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან და ძალაშია გამყიდველის მიერ გასვლის მომენტამდე. გამყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები შეთავაზებაში. შეთავაზების პირობების ცვლილებები ძალაში შედის და ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი გამოქვეყნდებიან საიტზე. მყიდველი ვალდებულია აკონტროლოს ამ შეთავაზების მიმდინარე ვერსია ვებგვერდზე.

 

გადახდა.

მომსახურების გადახდით, მყიდველი გარანტიას იძლევა, რომ მან უკვე წაიკითხა და იღებს შეთავაზების ყველა პირობას იმ ფორმით, რომელშიც ისინი მითითებულია ამ შეთავაზების ტექსტში, ასევე იცნობს და ეთანხმება საქონლის გაყიდვის პირობებს, საქონლის ღირებულებას, მის ტიპს და სხვა მახასიათებლებს, შეთავაზები სხვა პირობებს.

 

ძირითადი განმარტებები

მყიდველი ნიშნავს ინდივიდს, რომელიც აპირებს შეუკვეთოს ან შეიძინოს საქონელი, რომელიც ბრძანებს, იძენს ან იყენებს საქონელს ექსკლუზიურად პირადი, ოჯახის, საყოფაცხოვრებო და სხვა საჭიროებებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ბიზნეს საქმიანობასთან, რომელმაც შეკვეთა განათავსა ვებგვერდზე https://postcards.ge/.Seller არის ინდივიდუალური მეწარმე ვლადიმერ კარაკაშ-სოლოდოვნიკოვი (რეგისტრაციის კოდი – 01511352117), რომელიც ყიდის საქონელს.

თითოეული მხარე მეორე მხარეს გარანტიას აძლევს, რომ მას აქვს საჭირო იურიდიული შესაძლებლობები, ასევე ყველა უფლება და უფლებამოსილება, რომელიც აუცილებელია და საკმარისია საცალო გაყიდვის ხელშეკრულების დასადებად და შესასრულებლად.

ონლაინ მაღაზია არის ვებსაიტი, სადაც ნებისმიერ მყიდველს შეუძლია გაეცნოს წარმოდგენილ საქონელს, მათ აღწერას და ფასებს საქონელზე, აირჩიოს გარკვეული პროდუქტი, საქონლის გადახდისა და მიწოდების მეთოდი და გააგზავნოს შეკვეთა.

საიტი https://postcards.ge/. ვებგვერდის ადმინისტრირებას უწევს გამყიდველი.

საქონელი – შესყიდვისა და გაყიდვის ობიექტი (ნივთი), რომელიც არ არის ამოღებული და არ არის შეზღუდული სამოქალაქო მიმოქცევაში და წარმოდგენილია ონლაინ მაღაზიაში, ონლაინ მაღაზიის შესაბამის განყოფილებაში ღია ბარათის განთავსებით.

ბრძანება ნიშნავს მყიდველის მოთხოვნას ონლაინ მაღაზიაში შერჩეული საქონლის მოთხოვნით მითითებულ მისამართზე, რომელიც ინტერნეტით არის გაგზავნილი, ელექტრონული ფორმით ონლაინ მაღაზიაში.

 

1. ზოგადი დებულებები

1.1. ხელშეკრულება იდება მყიდველის მიერ შეთავაზების მიღებით.

ამ საჯარო შეთავაზებაში მითითებული პირობების მიღება (მიღება) არის მყიდველის მიერ საქონლის ღირებულების სრულად გადახდა.

შეთავაზების მიღების თარიღი არის ბანკისთვის გამყიდველის ანგარიშზე თანხის მიღების თარიღი.

1.2. მყიდველის მიერ საქონლის ღირებულების გადახდა ნიშნავს მყიდველის მიერ შეთავაზების პირობების, ხელშეკრულების პირობების სრულ და უპირობო მიღებას.

1.3. და შეთავაზების   ხელშეკრულების დადებას წერილობით შეთავაზებაში მითითებული პირობების შესახებ.

ზემოთ აღწერილი წესით დადებული ხელშეკრულება დადებულად მიიჩნევა მარტივი წერილობითი ფორმით, არ საჭიროებს ქაღალდზე აღსრულებას და მხარეთა სრული იურიდიული ძალა აქვს.

1.4. იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ატარებს სარეკლამო ღონისძიებებს, ვებ-გვერდზე განთავსებული აქციების პირობებში შეიძლება დადგინდეს სპეციალური დებულებები, რომლებიც არეგულირებენ შეკვეთის განთავსებისა და საქონლის დაბრუნების წესს. ამავდროულად, აქციების პირობები ამ შეთავაზების განუყოფელი ნაწილია და ვრცელდება აქციებში მონაწილე პირებისთვის. სარეკლამო შეკვეთის განთავსება და/ან სხვა აქციაში მონაწილეობის პირობები ნიშნავს მყიდველის თანხმობას შესაბამისი აქციის პირობებზე.

1.5. ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებით, შეკვეთის განთავსებით, გამყიდველი გამყიდველის მიერ ამ მონაცემების გამოყენებაზე თანხმობას აძლევს გამყიდველის, აგრეთვე მყიდველისთვის ვალდებულებების შესრულების მიზნით გამყიდველის მიერ დაკავებული მესამე პირების მიერ  სარეკლამო შეტყობინებების (SMS ან/და push შეტყობინებების სახით ან/და სმარტფონებისთვის ან/და მესინჯერების ან/და მესინჯერების მეშვეობით ან/და მყიდველის მიერ განსაზღვრული ტელეფონის ნომრის ან/და სხვაგვარად) ან/და სხვა სახით მყიდველის მიერ მითითებული ტელეფონის ნომრის ან/და სხვა სახით; ელ-ფოსტის მისამართი). ეს თანხმობა ძალაში შედის შეთავაზების მიღების მომენტიდან და ძალაშია მყიდველის მიერ მის გასვლამდე. მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას რეკლამის და სხვა ინფორმაციის მიღებაზე უარის თქმის მიზეზების ახსნის გარეშე, გამყიდველზე უარის ელექტრონული ფოსტით ან ფოსტით გაგზავნით.

1.6. მყიდველსა და გამყიდველს შორის ურთიერთობა ექვემდებარება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დებულებებს.

 

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. გამყიდველი მყიდველის მიერ გადახდილ საქონელს გადასცემს მყიდველს, ხოლო მყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს და მიიღოს საქონელი. მხარეებს შეუძლიათ გაცვალონ ღია ბარათები.

 

3. რეგისტრაცია ვებგვერდზე

3.1. ონლაინ მაღაზიაში შეკვეთის განთავსებისას მყიდველი რეგისტრირდება მის მიერ მოწოდებული სახელის, ტელეფონის ნომრისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართის საფუძველზე. საიტზე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ერთი ტელეფონის ნომრით ან ელექტრონული ფოსტის მისამართით მხოლოდ ერთხელ.

3.2. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი მყიდველის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

3.3. ონლაინ მაღაზიაში რეგისტრირებული მყიდველი იღებს ინდივიდუალურ იდენტიფიკაციას შესვლისა და პაროლის მიწოდებით. მყიდველის მიერ მესამე პირებისთვის შესვლისა და პაროლის გადაცემა აკრძალულია, მყიდველი პასუხისმგებელია მხოლოდ ყველა შესაძლო უარყოფით შედეგებზე მესამე პირებისთვის შესვლისა და პაროლის გადაცემის შემთხვევაში.


4. ბრძანების შესრულება და შესრულების პირობები

4.1. მყიდველის შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე შეკვეთის ფორმის შევსებით. როდესაც მყიდველი ირჩევს პროდუქტს ვებსაიტზე, მყიდველი მიდის გადახდის ფორმაზე. შეკვეთის ფორმაში მყიდველი მიუთითებს მის სახელზე, ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე, ასევე დამატებით ინფორმაციას, მათ შორის მიწოდების მისამართს და პირს, რომელსაც უფლება აქვს მიიღოს საქონელი ორიგინალი საფოსტო ბარათის შეკვეთისა და გამყიდველის მიერ მისი მიწოდების შემთხვევაში, ირჩევს გადახდის მეთოდს ვებ-გვერდზე შეთავაზებული პირებისგან და იხდის საქონელს.

4.2. შეკვეთის მიღებისთანავე გამყიდველს უფლება აქვს, მყიდველის მიერ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით დამატებით კოორდინაცია გაუწიოს შეკვეთის მონაცემებს მყიდველთან, მათ შორის, საქონლის მიმღების მონაცემების, საქონლის მიღების ადგილის, მეთოდისა და მიწოდების დროის გამოყენებით.

4.3. თუ შეკვეთის მიღებისთანავე დადგინდა, რომ გამყიდველს არ აქვს საჭირო საქონელი, გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით აცნობოს და შესთავაზოს სხვა პროდუქტი დაკარგულის შეცვლის ან საქონლის წარმოების/მიღების აუცილებლობის გამო უფრო ხანგრძლივი მიწოდების დროის შეთავაზებისთვის. მხარეები შეთანხმდნენ მოქმედების შესაძლო კურსზე. მყიდველს უფლება აქვს მიიღოს ან უარი თქვას გამყიდველის შეთავაზებაზე. მყიდველის უარის თქმის შემთხვევაში გამყიდველი მყიდველის მიერ გადახდილ თანხას უბრუნებს მყიდველს. თუ გამყიდველი არ მიიღებს მყიდველის პასუხს ტელეფონით შეტყობინების დღიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში და (ან) ელექტრონული ფოსტით, შეკვეთა გაუქმებულად ითვლება, გამყიდველს უფლება აქვს დააბრუნოს თანხა, თუ გამყიდველმა იცის მყიდველის საბანკო დეტალები. თუ გამყიდველმა არ იცის მყიდველის საბანკო დეტალები, გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი მყიდველისთვის თანხის დაბრუნებაზე.

4.4. თუ მყიდველს აქვს რაიმე შეკითხვა საქონლის თვისებებთან და მახასიათებლებთან ან სხვა შეკითხვებთან დაკავშირებით, შეკვეთის გაფორმებამდე, ამ საკითხების გასარკვევად მყიდველმა უნდა დაუკავშირდეს გამყიდველს გამყიდველის ვებ-გვერდზე მითითებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე.


5. მიწოდება

5.1. საქონლის მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს საქონლის ფორმის მიხედვით: ციფრული ასლის სახით – მყიდველის ელექტრონულ ფოსტაზე ღია ბარათის ბმულების ციფრული ასლის გაგზავნით, ორიგინალური ღია ბარათის გამყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე, ფოსტით, კურიერით, წინასწარი შეთანხმებით.

5.2. მიწოდების დრო:

5.2.1. ღია ბარათის ციფრული ასლი:

ღია ბარათის ასლი ეგზავნება მყიდველის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტის მისამართს საქონლის გამყიდველისთვის გადახდის დღიდან ერთი დღის ვადაში;

5.2.2. ორიგინალური საფოსტო ბარათი:

ფოსტით – ორიგინალი საფოსტო ბარათი იგზავნება გამყიდველის მიერ საქონლისთვის გამყიდველისთვის სრულად გადახდის დღიდან 2 დღის განმავლობაში და მიეწოდება ფოსტას ფოსტით დადგენილი მიწოდების დროის შესაბამისად.

გამყიდველისთვის – ორიგინალი საფოსტო ბარათი მიეწოდება კურიერს საქონლის სრულად გადახდის დღიდან 2 დღის განმავლობაში.

პიკაპი – საქონლის გადახდის დღიდან 7 დღის ვადაში, თუ გამყიდველის მიერ სხვა ვადა არ არის მითითებული ან მხარეთა მიერ შეთანხმებული.

თუ გამყიდველმა მყიდველისგან მოითხოვა დამატებითი ინფორმაცია, მყიდველის რეაგირების ვადა არ ჩაითვლება მიწოდების დროს, ხოლო მიწოდების ვადა ავტომატურად გაგრძელდება მყიდველის რეაგირების ვადით მხარეთა დამატებითი შეთანხმების გარეშე.

5.3. საქონლის შემთხვევითი დაკარგვის ან შემთხვევითი დაზიანების რისკი მყიდველს უნდა გადაეცეს მისთვის საქონლის მიწოდების მომენტში. საქონლის საკუთრება მყიდველს გადაეცემა საქონლის მყიდველისთვის ფაქტობრივი გადაცემის მომენტიდან, მისი სრული გადახდის პირობით.

5.4. საქონლის მიღების დროს მყიდველი ამოწმებს მათ, ამოწმებს მათ ასორტიმენტის, რაოდენობისა და ხარისხის თვალსაზრისით. საქონელში არსებული დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია უარი თქვას მის მიღებაზე და დაუყოვნებლივ აცნობოს გამყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქონელი ითვლება მყიდველისთვის თანულობის გარეშე მიღებული მყიდველისთვის, ან აცნობოს გამყიდველს საქონლის დეფექტების შესახებ და მოითხოვოს საქონლის ფასის ცვლილება ან მისი ჩანაცვლება.

მყიდველი ადასტურებს მისი ხელმოწერით შეკვეთის ფორმაში, რომ მას არ აქვს პრეტენზია საქონლის ასორტიმენტის, რაოდენობის, ხარისხის შესახებ. მყიდველის მიერ საქონლის მიღების შემდეგ, გამყიდველი არ იღებს რაიმე პრეტენზიას საქონელზე. თუ საქონელი მყიდველის გარდა სხვა პირს იღებს მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე, მყიდველი პასუხისმგებელია მხოლოდ მყიდველის სახელით საქონლის მიღებაზე სხვა პირის მიერ.

5.5. თუ მყიდველი არ მიიღებს საქონელს გამყიდველისგან თვითაპიპით ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ფოსტის მიერ დადგენილი საქონლის შენახვის ვადაში, შეთანხმებული თარიღისა და დროის კურიერზე, გამყიდველს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ გაყიდოს საქონელი სხვა პირზე, არ დააბრუნოს მყიდველის მიერ გადახდილი თანხა, ხელახლა გამოაგზავნოს საქონელი იმ პირობით, რომ მყიდველი იხდის მიწოდების ღირებულებას სრულად.


6. საქონლის ფასი, მიწოდება

6.1. საქონლის ფასს ადგენს გამყიდველი, გამყიდველის განაკვეთების შესაბამისად და მითითებულია ვებ-გვერდზე. გადახდა ხდება მყიდველის მიერ ანაბრის პირობებით. მყიდველის ბრალეულობით გამყიდველის მიერ ხელშეკრულების არასათანადო შესრულების შემთხვევაში, მყიდველის ქმედებების/უმოქმედობის შედეგად, გამყიდველის ბრალის არარსებობის შემთხვევაში, გამყიდველის კონტროლის მიღმა არსებული მიზეზების გამო, დეპოზიტი არ დაბრუნდება.

6.2. ონლაინ მაღაზიაში საქონლის ფასი შეიძლება შეიცვალოს გამყიდველის მიერ ცალმხრივად. პროდუქტის ფასი, რომლისთვისაც უკვე განთავსებულია შეკვეთა, არ ექვემდებარება ცვლილებას.

6.3. შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდების ღირებულება გამოითვლება ინდივიდუალურად, მისი წონის, რეგიონისა და მიწოდების მეთოდის საფუძველზე, არ შედის საქონლის ფასში და დამატებით იხდის.


7. საქონლის დაბრუნება

7.1. საქონლის დაბრუნება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობისა და შეთანხმების შესაბამისად. 7.2. შეკვეთის გაფორმების შემთხვევაში, მყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას პროდუქტზე მის მიღებამდე ნებისმიერ დროს. თუ საქონელი მყიდველისთვის მიწოდების პროცესშია, მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას მიწოდების საფასურის გადახდაზე დაქვემდებარებულ საქონელზე, თანხა უბრუნდება მყიდველს მინუს საქონლის მიწოდების ღირებულება.

7.3. მყიდველს უფლება აქვს საქონლის მიღების დღიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში დაუბრუნოს სათანადო ხარისხის საქონელი, თუ მათი საბაზრო მდგომარეობა, სამომხმარებლო თვისებები, აგრეთვე დაცულია განსაზღვრული საქონლის შეძენის ფაქტისა და პირობების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ შემთხვევაში მყიდველი საქონელს საკუთარი ხარჯებით უბრუნებს გამყიდველს მის მიერ მითითებულ მისამართზე ან გამყიდველის მეშვეობით საკურიერო მომსახურების შეკვეთით, ფოსტით. გამყიდველი მყიდველს აბრუნებს ფასიანი საქონლის ღირებულებას მინუს საქონლის მიწოდების ღირებულებას, მყიდველის მიერ შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენის დღიდან 10 (ათი) დღის ვადაში.

7.4. კარგი ხარისხის არასასურსათო პროდუქციის ნუსხაში მითითებული სათანადო ხარისხის საქონელი, რომელიც არ ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას, ღია ბარათების ციფრული ასლები არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

7.5. საქონლის სათანადო ხარისხის დაბრუნების დამუშავების მიზნით, მყიდველი ვალდებულია შეადგინოს განცხადება გვარის, სახელის, პატრონიმიკის, პროდუქტის დეტალების, შეკვეთის, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების და დაბრუნების მიზეზების მითითებით. თანხის დაბრუნება ხდება მყიდველის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის პირობით.

7.6. არაადეკვატური ხარისხის საქონლის დაბრუნება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.7. მყიდველი საქონლის მიღების დღიდან საქონლის გამყიდველისთვის გადაცემით საქონლის გამყიდველისთვის გადაცემით საქონლის გადაცემით 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში უბრუნებს არაადეკვატური ხარისხის საქონელს, საქონლით, ამ შეთავაზების 7.5 პუნქტით განსაზღვრული ფორმით განცხადების დანართით და საქონლის გადახდის შესახებ დოკუმენტების ნაკლოვანებების მითითებით.

 

8. საქონლის გაცვლის წესი

სათანადო ხარისხის საქონელი

8.1.1. მყიდველს უფლება აქვს, გამყიდველისგან მსგავსი პროდუქტისთვის სათანადო ხარისხის საქონელი გაცვალოს, თუ მითითებული საქონელი არ ჯდება ფორმაში, ზომებში, სტილში, ფერში, ზომაში ან კონფიგურაციაში.

8.1.2. მომხმარებელს უფლება აქვს 14 (თოთხმეტი) დღის ვადაში გაცვალოს სათანადო ხარისხის საქონელი, არ ითვლიან მისი შეძენის დღეს.

8.1.3. არასასურსათო საქონლის სათანადო ხარისხის გაცვლა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ მითითებული საქონელი არ იქნა გამოყენებული, მათი საბაზრო მდგომარეობა, სამომხმარებლო საკუთრება შენარჩუნებულია და ასევე არსებობს გაყიდვების ქვითარი ან ფულადი ქვითარი ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მითითებულ პროდუქტს. საქონლის ჩამონათვალი, რომელიც არ ექვემდებარება გაცვლას საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.

8.1.4. თუ მსგავსი პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი გამყიდველისთვის მყიდველის განცხადების დღეს, მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და მოითხოვოს მითითებული პროდუქტისთვის გადახდილი თანხის დაბრუნება. მყიდველის მოთხოვნა მითითებული საქონლისთვის გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ დაკმაყოფილდება მითითებული საქონლის გამყიდველისთვის დაბრუნების დღიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში.

8.1.5. მყიდველსა და გამყიდველს შორის შეთანხმებით საქონლის გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს მსგავსი პროდუქტის გაყიდვის შემთხვევაში. გამყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მყიდველს გასაყიდად მსგავსი პროდუქტის ხელმისაწვდომობის შესახებ.

არაადეკვატური ხარისხის საქონელი

8.2.1. არაადეკვატური ხარისხის საქონლის ანალოგიური პროდუქტით შეცვლისას საქონლის ფასი არ უნდა გამოანგარიშდეს.

8.2.2. არაადეკვატური ხარისხის საქონლის სხვა პროდუქტით ჩანაცვლების შემთხვევაში, თუ შესატანი საქონლის ფასი უფრო დაბალია, ვიდრე სანაცვლოდ გათვალისწინებული საქონლის ფასი, მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს სხვაობა ფასებში; იმ შემთხვევაში, თუ შესატანი პროდუქტის ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე სანაცვლოდ გათვალისწინებული პროდუქტის ფასი, ფასების სხვაობა გადაიხდება მყიდველს.

 

9. გარანტიები და პასუხისმგებლობა

9.1. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი, არ არის პასუხისმგებელი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის, არასათანადო შესრულების, მყიდველისთვის ზიანის მიყენების, ზარალის, ზარალის, ხარჯების გამომწვევად, მყიდველის ბრალით მესამე პირი, მესამე პირი, მყიდველის, მესამე პირის ქმედებების/უმოქმედობის შედეგად, გამყიდველის ბრალის არარსებობის შემთხვევაში.

9.2. მყიდველი იღებს ვალდებულებას, არ გამოიყენოს შეკვეთილი საქონელი ბიზნეს მიზნებისთვის, არ დაარღვიოს გამყიდველისა და საქონლის სხვა პირების საავტორო და სხვა უფლებები და მასთან დაკავშირებული საქონელი.ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს გადაუხადოს ჯარიმა  მიყენებული ზარალის ოდენობით, გადაიხადოს კომპენსაცია გამყიდველის უფლებების დარღვევით საქონლის გამოყენების შედეგად ყველა გაუმართლებლად მიღებული შემოსავლის ოდენობით. გამყიდველის უფლებების დარღვევით. გამყიდველი და მყიდველი შეიძლება შეთანხმდნენ სასამართლოდან კომპენსაციის ოდენობაზე.

9.3. მყიდველი სრულად არის პასუხისმგებელი შეკვეთის გაფორმებისას შეკვეთის განთავსებისას, ონლაინ მაღაზიაში რეგისტრაციისას მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

9.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან თავიანთი ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის, თუ ასეთი შეუსრულებლობა იყო ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგი, რომლის განჭვრეტა და თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო გონივრული ზომებით.

9.5. სხვა შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


10. პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და დაცვა

10.1. მყიდველის პერსონალური მონაცემები მუშავდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ამ შეთავაზების მიღებით, მყიდველი აძლევს გამყიდველს თანხმობას მის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებულ და არაავტომატიზირებული დამუშავებაზე, მათ შორის Google Analytics, Yandex.Metrica, LiveInternet, Google Doubleclick ინტერნეტ სერვისების გამოყენებაზე, მათ შორის შეგროვებაზე, სისტემატიზაციაზე, დაგროვებაზე, შენახვაზე, განმარტებაზე, განახლებაზე, მოდიფიკაციაზე, გამოყენებაზე, დეპერსონალიზაციაზე, დაბლოკვაზე, განადგურებაზე გამყიდველის მიერ და მისი პირადი მონაცემების წარმომადგენლების მიერ გადაცემული მყიდველის მიერ შეკვეთის განთავსებისას, ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში, ასევე გამყიდველის მიერ მესამე პირის მყიდველის წერილობითი თანხმობით, კერძოდ, შემდეგი პერსონალური მონაცემები:

-გვარი, სახელი, პატრონიმიკა;

ელ.ფოსტა;

-ტელეფონის ნომერი;

-მისამართი;

-მყიდველის ავტორიზაციისა და იდენტიფიკატორების მონაცემები, მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის მომსახურებას მათი გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, მათ შორის IP მისამართი, ქუქი-ფაილების მონაცემები, საიტზე წვდომის წყარო და საძიებო ან სარეკლამო მოთხოვნის ინფორმაცია, მომხმარებლის დაწკაპუნებები, გვერდის ნახვები, საველე შევსება, შთაბეჭდილებები და ბანერების და ვიდეოების ნახვა, ინფორმაცია მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამა,  რომლის დახმარებით ხდება სერვისებზე წვდომა), მყიდველის მიერ გამოყენებული აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლები, სერვისებზე წვდომის თარიღი და დრო, მოთხოვნილი გვერდების მისამართები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია, Yandex Metrica ვებ ანალიტიკის სისტემების მიერ შეგროვებული მონაცემები, Google Analytics, Facebook, CoMagic და სხვები შესაბამისი ვებ ანალიტიკური სისტემის ვებ – გვერდზე განთავსებული ასეთი მონაცემების ჩამონათვალის მიხედვით.

გამყიდველს შეუძლია დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისათვის: ხელშეკრულების შესრულება, ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი და ანალიზი, შემომავალი გადახდის აღრიცხვა, საქონლის მიწოდება, მყიდველთან ურთიერთქმედება, გამყიდველის მიერ საქონლისა და მომსახურების ხელშეწყობა, მარკეტინგული კამპანიების შედეგების კონტროლი, მომხმარებელთა მხარდაჭერა.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება (ქაღალდზე; პერსონალურ მონაცემთა საინფორმაციო სისტემებში და ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე, ასევე შერეული გზით)

ამ თანხმობის მოქმედების ვადა: შეთავაზების მიღების მომენტიდან მყიდველის მიერ ამ თანხმობის გაუქმებამდე.

მყიდველს შეუძლია გააუქმოს ეს თანხმობა გამყიდველისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნით.

10.3. გამყიდველს უფლება აქვს ისარგებლოს “ქუქი-ჩანაწერების” ტექნოლოგიით. შეთავაზების მიღების მომენტიდან მყიდველი მიიჩნევა, რომ გამყიდველს თანხმობა აქვს შეაგროვოს, გააანალიზოს და გამოიყენოს ქუქი-ფაილები, მათ შორის მესამე მხარის მიერ სტატისტიკის გენერირებისა და სარეკლამო შეტყობინებების ოპტიმიზაციის მიზნით.

10.4. გამყიდველი იღებს ინფორმაციას საიტის ვიზიტორის IP მისამართის შესახებ. ეს ინფორმაცია არ გამოიყენება ვიზიტორის იდენტიფიცირებისთვის.

10.5. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი მყიდველის მიერ ვებ-გვერდზე საჯაროდ ხელმისაწვდომი ფორმით მოწოდებულ ინფორმაციაზე.

10.6. გამყიდველს უფლება აქვს ჩაწეროს სატელეფონო საუბრები მყიდველთან. ამავდროულად, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას: თავიდან აიცილოს სატელეფონო საუბრების დროს მიღებულ ინფორმაციაზე არასანქცირებული წვდომის მცდელობა ან/და მისი გადაცემა მესამე პირებისთვის, რომლებიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული შეკვეთების შესრულებასთან.


11. სხვადასხვა

11.1. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, მყიდველს უფლება აქვს, დაუკავშირდეს გამყიდველს ვებ-გვერდზე მითითებულ საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით.

11.2. ხელშეკრულება ითვლება შეთავაზების პირობების საფუძველზე მიღების მომენტიდან და ძალაშია მანამ, სანამ მხარეები სრულად არ შეასრულებენ მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

11.3. მხარეებს უფლება აქვთ გაუგზავნონ ერთმანეთს დოკუმენტები (დოკუმენტების დასკანერებული ასლები), შეტყობინებები, შეტყობინებები, მათ შორის, პრეტენზიები, ასევე ელექტრონული ფოსტით, რაც მათი სათანადო გაგზავნისას ხდება.

11.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დავა მხარეებმა მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყვიტონ (არ არის საჭირო მოლაპარაკებების შედეგების წერილობითი დოკუმენტაცია) და დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნების გაგზავნა მათში მითითებული ფაქტებისა და მოთხოვნების ნამდვილობისა და მოქმედების მტკიცებულებით, რომლებიც განიხილება მიღების დღიდან 10 დღის ვადაში. წინასასამართლო პროცედურაში დავის გაუმართაობის შემთხვევაში დავა შეიძლება გადაეცეს სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

12. გამყიდველის დეტალები

ინდივიდუალური მეწარმე: ვლადიმერ კარაკაში-სოლოდოვნიკოვი

სარეგისტრაციო კოდი: 01511352117                                          

დაელ.ფოსტის მისამართი: info@postcards.ge